0
Kedvenceim

Általános szerződési feltételek

Az Adria24 GmbH (továbbiakban Adria24.hu) szolgáltatásainak igénybevételekor az általános szerződési feltételek (ÁszF) kerülnek alkalmazásra.

Az Adria24.hu ajánlata

Az Adria24.hu-n keresztül történő szállásfoglaláskor, a bérbe adó és a bérbe vevő között a bérbevételre vonatkozóan egy szerződés köttetik. Az Adria24.hu a szállás lefoglalásában közvetítői szerepet vállal, melyben a bérbeadó nevében lép fel. A bérbeadó adatait, a bérlőnek, csak a szállásfoglalás visszaigazolása után adja ki.

Az Adria24.hu kötelezettségei

Az Adria24.hu a következő kötelezettségeket vállalja magára: Az Adria24.hu kötelezettséget vállal a szállással és az utazással kapcsolatos adatok megjelenítésére és mindezt olyan formában, mellyel az érdeklődőt nem befolyásolja. Az Adria24.hu weboldalakon található információkért az Adria24.hu nem vállal felelősséget, hiszen az adatok mind a bérbe adó által kiadott adatoknak felelnek meg. Az Adria24.hu nem utazás-szervezőjeként van jelen a folyamatban, hanem mint közvetítő lép fel a szállást kiadó megbízásából. A szállás hozzáférhetőségéért a bérbeadó felel.

A bérbe vevő kötelezettségei

A bérbe vevő köteles meggyőződni arról, hogy a helyfoglalás visszaigazolásáról kapott bizonylat pontos adatokat tartalmaz, hiba vagy változtatás esetén erről az Adria24.hu-t köteles értesítenie. A helyfoglalás visszaigazolására vonatkozó értesítés kézhezvétele után számított három napnál későbbi, az esetleges hibákra és eltérésekre vonatkozó reklamáció nem tekinthető jogilag megalapozottnak. A bérbe vevő ennek megfelelően az alábbiakra kötelezett: rendelkeznie kell az érvényes útiokmányokkal, vízumokkal és minden szükséges dokumentummal. Be kell tartania a fogadó ország vám- és deviza-ügyi rendlkezéseit. A bérbe vett szállásra vonatkozóan a szállás házirendjének betartása és minden tekintetben együttműködés a bérlővel kötelező. Abban az esetben, ha a vendég e feltételeknek nem tesz eleget, az esetleges követelményekért maga viseli a felelősséget, és a bekövetkezett kárt köteles maga megtéríteni. A szállásfoglalás visszaigazolásával a vendég kötelezi magát arra, hogy a saját hibájából létrejött esetleges károkat közvetlenül a bérbe adónak, a tartózkodási helyen megtéríti.

Az Adria24.hu részére történő fizetés

A szállás bérbe adásakor az Adria24.hu jutalékot számít fel, melynek összege az elfogadott gyakorlatnak megfelelően, a szerződés megkötésekor kerül kifizetésre. A jutalék összege az előleg összegében foglaltatott. Az egyéb költségek, s magának a szállásnak az ellenértéke a meghatározott ütemezés szerint kerül kifizetésre. Az elfogadott gyakorlat szerint, a szállás ellenértékét közvetlenül a bérbe adónak kell fizetni, a tartózkodás helyén. Ennek megfelelően, az úti biztosításra vonatkozó bizonylat nem szükséges, mivel a vendég közvetlenül a bérbe adónál teljes biztonsággal fizethet. Azon fizetések, melyeket a bérbe adó a szerződés szerint átvett, a későbbiekben, visszatérítés nélkül beszámításra kerülnek. Fizetési késedelem, vagy a fizetések részleges teljesítése esetén, az Adria24 GmbH-nak jogában áll a tervezett utazást bizonyos összegű visszatérítés, illetve törlési díj ellenében lemondani. A lemondásra vonatkozó törlési díj összegét az e dokumentumban meghatározott ÁszF szerint határozzák meg.

Az Adria24.hu felelőssége

A bérbe vételi szerződés szerint az Adria24 GmbH-nak, mint megbízott vevőnek a bérbe adó felé teljesítenie kell a szerződésből eredő kötelezettségeit. Abban az esetben, ha az Adria24 GmbH nem teljesíti szerződés szerinti kötelezettségeit, a partnernek jogában áll visszatérítést követelnie. Az Adria24 GmbH-nak jogában áll elutasítania a visszatérítés iránti kérelmet abban az esetben, ha a követelés összege irreálisan magas. A partnernek szintén jogában áll elutasítania a felajánlott visszatérítési összeget, ha annak elfogadása megmagyarázható okok miatt nem lehetséges. A kisebb mulasztások miatt az Adria24 GmbH nem vállalja magára a felelősséget. Az utazási iroda felelőssége korlátozott abban az esetben, ha a kár nem szándékos cselekedet vagy komoly gondatlanság következtében jött létre.

A partner együttműködési kötelezettsége

Az Adria24 GmbH-n keresztüli bérbe vétel során esetlegesen létrejött problémák esetén a partnernek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy ezen problémákat elhárítsa, és az esetleges kárt csökkentse. A partnernek azonnal jelentenie kell az utazási irodával megkötött szerződésre vonatkozó reklamációt.

A kulcsok átadása, az érkezési és távozási idő, útleírás

Az elhelyezésre vonatkozó azon információkat, például, hogy a vendég kitől kaphatja meg a kulcsokat, az érkezési és távozási idő hogyan van meghatározva, hogyan lehet eljutni a szálláshelyig, valamint az utazással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalókat a vendég az internetes oldalakon keresztül, telefonon, e-mailen keresztül történő érdeklődéssel, de legkésőbb a helyfoglaláskor tudhatja meg.

A szállásfoglalás megváltoztatásának vagy lemondásának költségei

A szállásfoglalás megváltoztatásakor az Adria24 GmbH-nak jogában áll a változtatás költségeire vonatkozó kompenzáció érvényesítése (58,00€). Abban az esetben, ha a vendég közvetlenül az utazás megkezdése előtt áll el az utazástól, vagy egyszerűen nem indul el az útra, azon utazási irodának, mely a szállás kibérelésénél mint közvetítő közreműködött, joga van a kártérítésre, melynek összegét hozzá kell adni a szállásadó követeléséhez, az alábbi táblázat szerint:

NapokNapok A szállás árának százaléka, melyet a lemondás miatt fizetni kell
Az indulás előtti napig 30%Előleg
29. - 22. napig40%
21. - 15. napig50%
14. - 8. napig60%
7. - 1. napig70%
Az indulás napján80%

Az Adria24. GmbH javasolja az utazás lemondása elleni biztosítás megkötését, mely az utazás lemondása esetén a partner felmerülő költségeit visszatéríti.

Bizonyos feltételek érvénytelensége

Az utazás-közvetítői szerződés bizonyos feltételeinek érvénytelensége nincs hatással a teljes szerződés érvényességére.

Jogi következmények és a bírósági illetékesség

A partner és az Adria24 GmbH közötti összes jog - és szerződési - viszony tekintetében a német jog előírásai az irányadók. A partner az Adria24 GmbH-t csak Németországban perbe köteles vonni. Abban az esetben, ha az Adria24 GmbH a partner ellen nyújt be jogi keresetet, a partner állandó tartózkodási helye az irányadó, kivéve azon eseteket, amikor a jogi keresetet olyan jogi- vagy magán személy ellen nyújtják be, aki ellen a német törvényhozás nem alkalmazható, vagy olyan személy ellen, aki ezen szerződés aláírása után állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyét külföldre tette át, vagy akinek lakhelye a kereset benyújtásakor ismeretlen. Ebben az esetben az Adria24 GmbH telephelye (Németország) az irányadó.